تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

 

فرم لمینت 500 تایی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی  500 58×90 100/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 500 58×90 105/000 2 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 500 58×90 135/000 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت مات فوری 500 58×90 140/000 2 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 120 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1   A5 یکرو 5000 145×200 310/000 2 روز کاری
2   A5 دورو 5000 145×200 340/000 2 روز کاری
3   A4 یکرو 5000 200×290 620/000 2 روز کاری
4   A4 دورو 5000 200×290 680/000 2 روز کاری
5   A6 یکرو 5000 100×145 160/000 2 روز کاری
6   A6 دورو 5000 100×145 170/000 2 روز کاری
7   A4 یکرو 5000 200×290 610/000 7 روز کاری
8   A4 دورو 5000 200×290 660/000 7 روز کاری
9   A5 یکرو 5000 145×200 305/000 7 روز کاری
10   A5 دورو 5000 145×200 330/000 7 روز کاری
11   A6 یکرو 5000 100×145 155/000 7 روز کاری
12   A6 دورو 5000 100×145 165/000 7 روز کاری

 

کارت ویزیت فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی 1000 58×90 155/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 1 روزه 1000 58×90 160/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج 1000 58×90 155/000 7 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 130/000 10 روز کاری
5 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55×58 115/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 1000 58×90 250/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات فوری 1000 58×90 260/000 2 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج 1000 58×90 250/000 7 روز کاری
9 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 200/000 10 روز کاری
10 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55×58 160/000 7 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ 1000 60×90 140/000 7 روز کاری
12 کارت ویزیت لمینت برجسته فوری 1000 60×90 145/000 1 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع 1000 60×60 118/000 10 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60×90 220/000 15 روز کاری
15 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد فوری 1000 58×90 65/000 1 روز کاری
16 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 1000 58×90 60/000 7 روز کاری
17 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 1000 58×90 60/000 7 روز کاری
18 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد فوری 1 روزه 1000 58×90 65/000 1 روز کاری
19 کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد 1000 58×90 130/000 15 روز کاری
20 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 1000 60×90 360/000 10 روز کاری
21 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 500 60×90 220/000 10 روز کاری
22 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 1000 60×90 800/000 10 روز کاری
23 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 500 60×90 520/000 10 روز کاری

24

کتان لمینت دورتیز 1000 60×90 109/000 10 روز کاری

24

کتان لمینت دورگرد 1000 60×90 109/000 10 روز کاری

25

کتان لمینت دور تیز طلا کوب 1000 60×90 155/000 14 روز کاری

26

کتان لمینت دورگرد طلا کوب 1000 60×90 155/000 14 روز کاری

27

کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 102/000 10 روز کاری  

 

کارت ویزیت
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت سلفون مات یکرو فوری 1000 48×85 29/000 1 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری 1000 48×85 29/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری 1000 48×85 39/000 1 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری 1000 48×85 39/000 1 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 31/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت کتان اندونزی دورو 1000 48×85 39/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت گلاسه یکرو بدون UV 1000 48×85 29/000 7 روز کاری
8 کارت ویزیت گلاسه دورو بدون UV 1000 48×85 39/000 7 روز کاری
9 لیبل یووی 1000 48×85 41/000 7 روز کاری
10 لیبل یووی فوری 1000 48×85 43/000 2 روز کاری
11 لیبل بدون یووی 1000 48×85 41/000 7 روز کاری
12 لیبل روکش سلفون براق 1000 48×85 45/000 7 روز کاری
13 لیبل روکش سلفون براق فوری 1000 48×85 46/000 2 روز کاری
14 لیبل سی دی 1000 122×122 325/000 7 روز کاری
15 لیبل شیشه ای 1000 48×85 143/000 15 روز کاری
16 برچسب اموال 1000 15×50 100/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 130/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو سایز دقیق 1000 210×297 140/000 7 روز کاری
4 A4 یکرو فوری 1000 200×290 150/000 2 روز کاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 200/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 2000 200×290 264/000 7 روز کاری
7 A4 یکرو سایز دقیق 2000 210×297 220/000 7 روز کاری
8 A4 یکرو 5000 200×290 320/000 7 روز کاری
9 A4 یکرو 5000 200×290 330/000 2 روز کاری
10 A4 دورو 5000 200×290 400/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 1000 145×200 65/000 7 روز کاری
12 A5 یکرو سایز دقیق 1000 148×210 70/000 7 روز کاری
13 A5 یکرو فوری 1000 145×200 80/000 2 روز کاری
14 A5 یکرو 2000 145×200 100/000 7 روز کاری
15 A5 دورو 2000 145×200 132/000 7 روز کاری
16 A5 یکرو سایز دقیق 2000 148×210 110/000 7 روز کاری
17 A5 یکرو 5000 145×200 160/000 7 روز کاری
18 A5 یکرو 5000 145×200 165/000 2 روز کاری
19 A5 دورو 5000 145×200 200/000 7 روز کاری
20 A6 یکرو 1000 100×145 33/000 7 روز کاری
21 A6 یکرو 1000 100×145 43/000 2 روز کاری
22 A6 یکرو 2000 100×145 50/000 7 روز کاری
23 A6 دورو 2000 100×145 70/000 7 روز کاری
24 A6 یکرو 5000 100×145 80/000 7 روز کاری
25 A6 یکرو 5000 100×145 85/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 5000 100×145 100/000 7 روز کاری
27 A6 دورو 5000 100×145 105/000 2 روز کاری
28 A4 یکرو 2000 200×290 220/000 2 روز کاری
29 A4 دورو 2000 200×290 294/000 2 روز کاری
30 A5 یکرو 2000 145×200 120/000 2 روز کاری
31 A5 دورو 2000 145×200 152/000 2روز کاری
32 A6 یکرو 2000 100×145 60/000 2 روز کاری
33 A6 دورو 2000 100×145 80/000 2 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 135 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 180/000 7 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 240/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 300/000 7 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 380/000 7 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 680/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 760/000 7 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 145×200 90/000 7 روز کاری
8 A5 دورو 1000 145×200 120/000 7 روز کاری
9 A5 یکرو 2000 145×200 150/000 7 روز کاری
10 A5 دورو 2000 145×200 190/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 340/000 7 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 380/000 7 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 100×145 45/000 7 روز کاری
14 A6 دورو 1000 100×145 60/000 7 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 100×145 75/000 7 روز کاری
16 A6 دورو 2000 100×145 95/000 7 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 100×145 170/000 7 روز کاری
18 A6 دورو 5000 100×145 190/000 7 روز کاری
19 A4 یکرو فوری 1000 200×290 190/000 2 روز کاری
20 A5 یکرو فوری 1000 200×145 95/000 2 روز کاری
21 A4 دورو فوری 1000 200×290 250/000 2 روز کاری
22 A5 دورو فوری 1000 200×145 125/000 2 روز کاری
23 A4 دورو فوری 5000 200×290 770/000 2 روز کاری
24 A5 دورو فوری 5000 200×145 385/000 2 روز کاری
25 A6 یکرو 1000 100×145 48/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 1000 100×145 63/000 2 روز کاری
27 A6 دورو 5000 100×145 193/000 2 روز کاری
28 A4 یکرو فوری 2000 200×290 310/000 2 روز کاری
29 A4 دورو فوری 2000 200×290 390/000 2 روز کاری
30 A5 یکرو فوری 2000 200×145 155/000 2 روز کاری
31 A5 دورو فوری 2000 200×145 195/000 2 روز کاری
32 A6 یکرو 2000 100×145 78/000 2 روز کاری
33 A6 دورو 2000 100×145 98/000 2 روز کاری

 

 

 

پاکت
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پاکت A4 1000 345×480 350/000 610/000 10 روز کاری
2 پاکت A4 2000 345×480 500/000 1/000/000 10 روز کاری
3 پاکت A5 1000 335x260 180/000 310/000 10 روز کاری
4 پاکت A5 2000 335x260 270/000 530/000 10 روز کاری
5 پاکت نامه (ملخی) 1000 روی نمونه کلیک کنید 150/000 250/000 10 روز کاری
6 پاکت نامه (ملخی) فوری 1000 روی نمونه کلیک کنید 190/000 --- 2 روز کاری
7

پاکت نامه (ملخی)

2000

روی نمونه کلیک کنید 220/000 440/000 10 روز کاری
8

پاکت A4

5000

345×480 970/000 2/250/000 10 روز کاری
9

پاکت A5

5000

335x260 560/000 1/100/000 10 روز کاری
10

پاکت نامه (ملخی)

5000

روی نمونه کلیک کنید 410/000 950/000 10 روز کاری

 

ست اداری
جنس تعداد ابعاد(mm) 80 گرم 100 گرم تحویل نمونه
1

ست 1

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000

2000

2000

--- 760/000 1/070/000 10 روز کاری
2

ست 2

پاکت A4

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

-

1000

1000

1000
--- 850/000 1/250/000 10 روز کاری

 

 

 

پوستر
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پوستر 1

1000

600×450 630/000 970/000 3 روز کاری
2 پوستر 2

2000

600×450 920/000 1/600/000 3 روز کاری
3 پوستر 3

1000

700×500 690/000 1/150/000 3 روز کاری
4 پوستر 4

2000

700×500 1/070/000 1/850/000 3 روز کاری

 

 

 

 

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

اطلاعات تماس

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10 42 90 33 021

  تهران، خیابان جمهوری، خیابان ملت، برج بهارستان، واحد 204

معرفی با پیامک

معرفی با پیامک

از اینکه سایت ما را به دوستان خود معرفی می کنید بسیار سپاسگزاریم.
ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است

نماد الکترونیک

درباره ما

چاپ طراحان با توجه به نقش گسترده­ طراحی و چاپ در انجام پروژه­ های تبلیغاتی با بیش از ده سال سابقه و تلاش و کسب تجربه در بهتر ارائه دادن خدمات چاپ ، مشتری­ مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

Top