تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

فرم های 6 ساعته
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 سلفون براق یکرو -  6 ساعته 1000 48×85 32/000 6 ساعت
2 سلفون مات یکرو - 6 ساعته 1000 48×85 32/000 6 ساعت
2 سلفون براق دورو - 6 ساعته 1000 48×85 40/000 6 ساعت
3 سلفون مات دورو - 6 ساعته 1000 48×85 40/000 6 ساعت
4 سلفون مات دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 60/000 6 ساعت
5 سلفون براق دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 60/000 6 ساعت

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 120 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1   A5 یکرو 5000 145×200 205/000 2 روز کاری
2   A5 دورو 5000 145×200 230/000 2 روز کاری
3   A4 یکرو 5000 200×290 410/000 2 روز کاری
4   A4 دورو 5000 200×290 460/000 2 روز کاری
5   A6 یکرو 5000 100×145 110/000 2 روز کاری
6   A6 دورو 5000 100×145 120/000 2 روز کاری

 

کارت ویزیت فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی 1000 58×90 100/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 1 روزه 1000 58×90 105/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج 1000 58×90 100/000 7 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 80/000 10 روز کاری
5 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55×58 69/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 1000 58×90 155/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات فوری 1000 58×90 160/000 2 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج 1000 58×90 155/000 7 روز کاری
9 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 120/000 10 روز کاری
10 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55×58 98/000 7 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ 1000 60×90 95/000 7 روز کاری
12 کارت ویزیت لمینت برجسته فوری 1000 60×90 105/000 1 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع 1000 60×60 75/000 10 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60×90 160/000 12 روز کاری
15 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد فوری 1000 58×90 55/000 1 روز کاری
16 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 1000 58×90 51/000 7 روز کاری
17 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 1000 58×90 51/000 7 روز کاری
18 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد فوری 1 روزه 1000 58×90 55/000 1 روز کاری
19 کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد 1000 58×90 98/000 15 روز کاری
20 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 1000 60×90 300/000 10 روز کاری
21 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 500 60×90 185/000 10 روز کاری
22 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 1000 60×90 710/000 10 روز کاری
23 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 500 60×90 460/000 10 روز کاری

 

کارت ویزیت
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت سلفون مات یکرو فوری 1000 48×85 28/000 1 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری 1000 48×85 28/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری 1000 48×85 35/000 1 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری 1000 48×85 35/000 1 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 25/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت کتان اندونزی دورو 1000 48×85 28/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت گلاسه یکرو بدون UV 1000 48×85 24/000 7 روز کاری
8 کارت ویزیت گلاسه دورو بدون UV 1000 48×85 31/000 7 روز کاری
9 لیبل یووی 1000 48×85 40/000 7 روز کاری
10 لیبل یووی فوری 1000 48×85 42/000 2 روز کاری
11 لیبل بدون یووی 1000 48×85 40/000 7 روز کاری
12 لیبل روکش سلفون براق 1000 48×85 41/000 7 روز کاری
13 لیبل روکش سلفون براق فوری 1000 48×85 43/000 2 روز کاری
14 لیبل سی دی 1000 122×122 290/000 7 روز کاری
15 لیبل شیشه ای 1000 48×85 116/000 15 روز کاری
16 برچسب اموال 1000 15×50 100/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 86/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو سایز دقیق 1000 210×297 116/000 7 روز کاری
4 A4 یکرو فوری 1000 200×290 106/000 2 روز کاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 120/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 2000 200×290 170/000 7 روز کاری
7 A4 یکرو سایز دقیق 2000 210×297 165/000 7 روز کاری
8 A4 یکرو 5000 200×290 250/000 7 روز کاری
9 A4 یکرو 5000 200×290 280/000 2 روز کاری
10 A4 دورو 5000 200×290 310/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 1000 145×200 43/000 7 روز کاری
12 A5 یکرو سایز دقیق 1000 148×210 58/000 7 روز کاری
13 A5 یکرو فوری 1000 145×200 53/000 2 روز کاری
14 A5 یکرو 2000 145×200 60/000 7 روز کاری
15 A5 دورو 2000 145×200 85/000 7 روز کاری
16 A5 یکرو سایز دقیق 2000 148×210 83/000 7 روز کاری
17 A5 یکرو 5000 145×200 125/000 7 روز کاری
18 A5 یکرو 5000 145×200 140/000 2 روز کاری
19 A5 دورو 5000 145×200 155/000 7 روز کاری
20 A6 یکرو 1000 100×145 20/000 7 روز کاری
21 A6 یکرو 1000 100×145 27/000 2 روز کاری
22 A6 یکرو 2000 100×145 30/000 7 روز کاری
23 A6 دورو 2000 100×145 40/000 7 روز کاری
24 A6 یکرو 5000 100×145 65/000 7 روز کاری
25 A6 یکرو 5000 100×145 70/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 5000 100×145 80/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 135 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 116/000 7 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 156/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 190/000 7 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 236/000 7 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 430/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 480/000 7 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 145×200 58/000 7 روز کاری
8 A5 دورو 1000 145×200 78/000 7 روز کاری
9 A5 یکرو 2000 145×200 95/000 7 روز کاری
10 A5 دورو 2000 145×200 118/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 215/000 7 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 240/000 7 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 100×145 30/000 7 روز کاری
14 A6 دورو 1000 100×145 40/000 7 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 100×145 50/000 7 روز کاری
16 A6 دورو 2000 100×145 60/000 7 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 100×145 110/000 7 روز کاری
18 A6 دورو 5000 100×145 120/000 7 روز کاری
19 A4 یکرو فوری 1000 200×290 140/000 2 روز کاری
20 A5 یکرو فوری 1000 200×145 70/000 2 روز کاری
21 A4 دورو فوری 1000 200×290 180/000 2 روز کاری
22 A5 دورو فوری 1000 200×145 90/000 2 روز کاری
23 A4 دورو فوری 5000 200×290 500/000 2 روز کاری
24 A5 دورو فوری 5000 200×145 250/000 2 روز کاری
25 A6 یکرو 1000 100×145 35/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 1000 100×145 45/000 2 روز کاری
27 A6 دورو 5000 100×145 130/000 2 روز کاری

 

 

 

پاکت
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پاکت A4 1000 345×480 310/000 430/000 10 روز کاری
2 پاکت A4 2000 345×480 445/000 720/000 10 روز کاری
3 پاکت A5 1000 335x260 165/000 220/000 10 روز کاری
4 پاکت A5 2000 335x260 245/000 370/000 10 روز کاری
5 پاکت نامه (ملخی) 1000 روی نمونه کلیک کنید 130/000 170/000 10 روز کاری
6 پاکت نامه (ملخی) فوری 1000 روی نمونه کلیک کنید 180/000 --- 2 روز کاری
7

پاکت نامه (ملخی)

2000

روی نمونه کلیک کنید 195/000 280/000 10 روز کاری
8

پاکت A4

5000

345×480 840/000 1/550/000 10 روز کاری
9

پاکت A5

5000

335x260 495/000 720/000 10 روز کاری
10

پاکت نامه (ملخی)

5000

روی نمونه کلیک کنید 370/000 600/000 10 روز کاری

 

ست اداری
جنس تعداد ابعاد(mm) 80 گرم 100 گرم تحویل نمونه
1

ست 1

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000

2000

2000

--- 530/000 750/000 10 روز کاری
2

ست 2

پاکت A4

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

-

1000

1000

1000
--- 600/000 860/000 10 روز کاری

 

 

 

پوستر
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پوستر 1

1000

600×450 470/000 670/000 3 روز کاری
2 پوستر 2

2000

600×450 680/000 1/060/000 3 روز کاری
3 پوستر 3

1000

700×500 510/000 730/000 3 روز کاری
4 پوستر 4

2000

700×500 750/000 1/230/000 3 روز کاری

 

 

 

 

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

اطلاعات تماس

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10 42 90 33 021

  تهران، خیابان جمهوری، خیابان ملت، برج بهارستان، واحد 204

معرفی با پیامک

معرفی با پیامک

از اینکه سایت ما را به دوستان خود معرفی می کنید بسیار سپاسگزاریم.
ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است

نماد الکترونیک

درباره ما

چاپ طراحان با توجه به نقش گسترده­ طراحی و چاپ در انجام پروژه­ های تبلیغاتی با بیش از ده سال سابقه و تلاش و کسب تجربه در بهتر ارائه دادن خدمات چاپ ، مشتری­ مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

Top