تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

فرم های 6 ساعته
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 سلفون براق یکرو -  6 ساعته 1000 48×85 17/000 6 ساعت
2 سلفون براق دورو - 6 ساعته 1000 48×85 20/000 6 ساعت
3 سلفون مات دورو - 6 ساعته 1000 48×85 20/000 6 ساعت
4 سلفون مات دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 40/000 6 ساعت
5 سلفون براق دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 40/000 6 ساعت

 

کارت ویزیت فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی 1000 58×90 45/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 1 روزه 1000 58×90 53/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج 1000 58×90 47/000 7 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 38/000 10 روز کاری
5 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55×58 35/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 1000 58×90 65/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات فوری 1000 58×90 72/000 2 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج 1000 58×90 67/000 7 روز کاری
9 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 58/000 10 روز کاری
10 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55×58 45/000 7 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ 1000 60×90 45/000 7 روز کاری
12 کارت ویزیت لمینت برجسته فوری 1000 60×90 58/000 1 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع 1000 60×60 35/000 10 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60×90 85/000 12 روز کاری
15 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد فوری 1000 58×90 35/000 1 روز کاری
16 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 1000 58×90 28/500 7 روز کاری
17 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 1000 58×90 28/500 7 روز کاری
18 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد فوری 1 روزه 1000 58×90 33/000 1 روز کاری
19 کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد 1000 58×90 60/000 15 روز کاری
20 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 1000 60×90 220/000 10 روز کاری
21 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 500 60×90 130/000 10 روز کاری
22 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 1000 60×90 450/000 10 روز کاری
23 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 500 60×90 290/000 10 روز کاری

 

کارت ویزیت
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت سلفون براق یکرو 1000 48×85 12/000 5 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق دورو 1000 48×85 16/000 5 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات یکرو 1000 48×85 12/000 5 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو 1000 48×85 16/000 5 روز کاری
5 کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری 1000 48×85 13/000 1 روز کاری
6 کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری 1000 48×85 17/000 1 روز کاری
7 کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری 1000 48×85 17/000 1 روز کاری
8 کارت ویزیت کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 15/000 5 روز کاری
9 کارت ویزیت کتان اندونزی دورو 1000 48×85 17/000 5 روز کاری
10 کارت ویزیت گلاسه یکرو بدون UV 1000 48×85 11/000 5 روز کاری
11 کارت ویزیت گلاسه دورو بدون UV 1000 48×85 15/000 5 روز کاری
12 لیبل یووی 1000 48×85 14/000 5 روز کاری
13 لیبل یووی فوری 1000 48×85 16/000 2 روز کاری
14 لیبل بدون یووی 1000 48×85 14/000 5 روز کاری
15 لیبل روکش سلفون براق 1000 48×85 15/000 5 روز کاری
16 لیبل روکش سلفون براق فوری 1000 48×85 17/000 2 روز کاری
17 لیبل سی دی 1000 122×122 110/000 7 روز کاری
18 لیبل شیشه ای 1000 48×85 55/000 15 روز کاری
19 برچسب اموال 1000 15×50 50/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 66/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو سایز دقیق 1000 210×297 88/000 7 روز کاری
4 A4 یکرو فوری 1000 200×290 90/000 2 روز کاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 90/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 2000 200×290 126/000 7 روز کاری
7 A4 یکرو سایز دقیق 2000 210×297 110/000 7 روز کاری
8 A4 یکرو 5000 200×290 170/000 7 روز کاری
9 A4 یکرو 5000 200×290 200/000 2 روز کاری
10 A4 دورو 5000 200×290 200/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 1000 145×200 33/000 7 روز کاری
12 A5 یکرو سایز دقیق 1000 148×210 44/000 7 روز کاری
13 A5 یکرو فوری 1000 145×200 45/000 2 روز کاری
14 A5 یکرو 2000 145×200 45/000 7 روز کاری
15 A5 دورو 2000 145×200 63/000 7 روز کاری
16 A5 یکرو سایز دقیق 2000 148×210 55/000 7 روز کاری
17 A5 یکرو 5000 145×200 85/000 7 روز کاری
18 A5 یکرو 5000 145×200 100/000 2 روز کاری
19 A5 دورو 5000 145×200 100/000 7 روز کاری
20 A6 یکرو 1000 100×145 17/000 7 روز کاری
21 A6 یکرو 1000 100×145 25/000 2 روز کاری
22 A6 یکرو 2000 100×145 23/000 7 روز کاری
23 A6 دورو 2000 100×145 32/000 7 روز کاری
24 A6 یکرو 5000 100×145 43/000 7 روز کاری
25 A6 یکرو 5000 100×145 50/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 5000 100×145 50/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 135 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 80/000 7 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 116/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 116/000 7 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 150/000 7 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 230/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 264/000 7 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 145×200 40/000 7 روز کاری
8 A5 دورو 1000 145×200 58/000 7 روز کاری
9 A5 یکرو 2000 145×200 58/000 7 روز کاری
10 A5 دورو 2000 145×200 75/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 115/000 7 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 132/000 7 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 100×145 20/000 7 روز کاری
14 A6 دورو 1000 100×145 29/000 7 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 100×145 29/000 7 روز کاری
16 A6 دورو 2000 100×145 38/000 7 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 100×145 58/000 7 روز کاری
18 A6 دورو 5000 100×145 66/000 7 روز کاری
19 A4 یکرو فوری 1000 200×290 100/000 2 روز کاری
20 A5 یکرو فوری 1000 200×145 50/000 2 روز کاری
21 A4 دورو فوری 1000 200×290 140/000 2 روز کاری
22 A5 دورو فوری 1000 200×145 70/000 2 روز کاری
23 A4 دورو فوری 5000 200×290 294/000 2 روز کاری
24 A5 دورو فوری 5000 200×145 147/000 2 روز کاری
25 A6 یکرو 1000 100×145 25/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 1000 100×145 35/000 2 روز کاری
27 A6 دورو 5000 100×145 74/000 2 روز کاری

 

 

 

پاکت
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پاکت A4 1000 345×480 250/000 290/000 10 روز کاری
2 پاکت A4 2000 345×480 350/000 410/000 10 روز کاری
3 پاکت A5 1000 335x260 --- --- 10 روز کاری
4 پاکت A5 2000 335x260 --- --- 10 روز کاری
5 پاکت نامه (ملخی) 1000 روی نمونه کلیک کنید 100/000 120/000 10 روز کاری
6 پاکت نامه (ملخی) فوری 1000 روی نمونه کلیک کنید 140/000 --- 2 روز کاری
7

پاکت نامه (ملخی)

2000

روی نمونه کلیک کنید 140/000 190/000 10 روز کاری

 

ست اداری
جنس تعداد ابعاد(mm) 80 گرم 100 گرم تحویل نمونه
1

ست 1

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000

2000

2000

--- 410/000 440/000 10 روز کاری
2

ست 2

پاکت A4

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

-

1000

1000

1000
--- 440/000 500/000 10 روز کاری

 

 

 

پوستر
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پوستر 1

1000

600×450 390/000 420/000 3 روز کاری
2 پوستر 2

2000

600×450 500/000 580/000 3 روز کاری
3 پوستر 3

1000

700×500 400/000 470/000 3 روز کاری
4 پوستر 4

2000

700×500 530/000 670/000 3 روز کاری

 

 

 

 

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

اطلاعات تماس

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10 42 90 33 021

  تهران، خیابان جمهوری، خیابان ملت، برج بهارستان، واحد 204

معرفی با پیامک

معرفی با پیامک

از اینکه سایت ما را به دوستان خود معرفی می کنید بسیار سپاسگزاریم.
ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است

نماد الکترونیک

درباره ما

چاپ طراحان با توجه به نقش گسترده­ طراحی و چاپ در انجام پروژه­ های تبلیغاتی با بیش از ده سال سابقه و تلاش و کسب تجربه در بهتر ارائه دادن خدمات چاپ ، مشتری­ مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

Top