جهت دانلود PDF لیست قیمت سالنامه رومیزی اینجا کلیک کنید.

 

سالنامه رومیزی
نوع تعداد ابعاد(Cm) قیمت تحویل نمونه
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

500

10×21 6.740.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

1000

10×21 11.500.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

2000

10×21 21.300.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

5000

10×21 50.200.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید

500

9.8×17 6.340.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید

1000

9.8×17 11.000.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید

2000

9.8×17 20.500.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید 5000 9.8×17 48.500.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

500

14×14 8.200.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

1000

14×14 13.450.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

2000

14×14 24.600.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 5000 14×14 56.850.000 -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 500 ارتفاع 16.5 قاعده 20 7.500.000 -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 1000 ارتفاع 16.5 قاعده 20 11.500.000 -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 2000 ارتفاع 16.5 قاعده 20 19.700.000 -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 5000 ارتفاع 16.5 قاعده 20 46.000.000 -
13 برگ - گلاسه 200 گرم عمومی - پایه سفید حداقل ۱۰ عدد 10×21 11.000 هر عدد -

 

 

 

 

چاپ تراکت فوری