سالنامه رومیزی
نوع تعداد ابعاد(Cm) قیمت تحویل نمونه
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید

500

17×9.8 3/370/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی

500

17×9.8 3/870/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید

1000

17×9.8 5/500/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی

1000

17×9.8 6/000/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید

500

21×9.8 4/300/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی

500

21×9.8 4/800/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید

1000

21×9.8 6/800/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی 1000 21×9.8 7/300/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید

500

14×14 3/470/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی

500

14×14 3/970/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید

1000

14×14 5/700/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی 1000 14×14 6/200/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید (مثلثی) 500 21×17 4/500/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی (مثلثی) 500 21×17 5/000/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه سفید (مثلثی) 1000 21×17 6/900/000 10 روز کاری
14 برگ - گلاسه 170 گرم - پایه رنگی (مثلثی) 1000 21×17 7/400/000 10 روز کاری

 

 

 

 

 

چاپ تراکت فوری