لیست قیمت ساک خرید

 

ساک خرید تبلیغاتی 170 گرم
عطف/پهنا/ارتفاع cm تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
23/16/8

1000

- 2/060/000 7-10 روز کاری
31/22/7

1000

- 2/630/000 7-10 روز کاری
23/23/10

1000

- 2/280/000 7-10 روز کاری
25/35/9

1000

- 2/750/000 7-10 روز کاری
34/44/12 1000 - 4/300/000 7-10 روز کاری
چاپ تراکت فوری