لیست قیمت ساک خرید کرافت

 

ساک خرید تبلیغاتی کرافت
عطف/پهنا/ارتفاع cm تعداد چاپ قیمت تحویل نمونه
23/16/8

1000

4 رنگ 1/400/000 7 روز کاری
31/22/7

1000

4 رنگ 1/800/000 7 روز کاری
23/23/10 1000 4 رنگ 1/750/000 7 روز کاری
25/35/9 1000 4 رنگ 2/020/000 7 روز کاری
34/44/12 1000 4 رنگ 2/750/000 7 روز کاری  

 

 

چاپ تراکت فوری