لیست قیمت فرم های پوستر

 

فرم های پوستر
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
تحریر 80 گرم

1000

60×45  1/380/000 3 روز کاری
تحریر 80 گرم

2000

60×45  2/030/000 3 روز کاری
تحریر 80 گرم 1000 70×50  1/485/000 3 روز کاری
تحریر 80 گرم

2000

70×50  2/239/000 3 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 60×45  1/869/000 3 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 60×45  3/007/000 3 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 70×50  2/182/000 3 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 70×50  3/634/000 3 روز کاری
چاپ تراکت فوری