لیست قیمت انواع پاکت

 

پاکت های عمومی تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
پاکت ملخی تحریر 80 گرم

1000

- 429/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی تحریر 80 گرم فوری

1000

- 454/000 3 روز کاری
پاکت ملخی تحریر 80 گرم

2000

- 726/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی تحریر 80 گرم

5000

- 1/568/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 - 517/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 تحریر 80 گرم 2000 - 861/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 تحریر 80 گرم 5000 - 1/820/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 تحریر 80 گرم 1000 - 975/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 تحریر 80 گرم 2000 - 1/605/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 تحریر 80 گرم 5000 - 3/347/000 7-10 روز کاری

 

پاکت های عمومی گلاسه 135 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم

1000

- 563/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم

2000

- 993/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم

5000

- 2/237/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 - 651/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 135 گرم 2000 - 1/1129/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 135 گرم 5000 - 2/489/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 - 1/243/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 135 گرم 2000 - 2/141/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 135 گرم 5000 - 4/686/000 7-10 روز کاری

 

پاکت های عمومی کرافت 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه

پاکت ملخی کرافت 80 گرم  4رنگ

1000

- 510/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 کرافت 80 گرم 4رنگ 1000 - 603/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 کرافت 80 گرم 4رنگ 1000 - 1/148/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی کرافت 80 گرم  4رنگ 2000 - 889/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 کرافت 80 گرم 4رنگ 2000 - 1/040/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 کرافت 80 گرم 4رنگ 2000 - 1/962/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی کرافت 80 گرم  4رنگ 5000 - 1/984/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 کرافت 80 گرم 4رنگ 5000 - 2/280/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 کرافت 80 گرم 4رنگ 5000 - 4/267/000 7-10 روز کاری
چاپ تراکت فوری