لیست قیمت انواع پاکت کرافت

 

پاکت کرافت 4 رنگ
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
پاکت ملخی 1000 - 510/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی 2000 - 889/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی 5000 - 1/984/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 1000 - 603/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 2000 - 1/040/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 5000 - 2/280/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 1000 - 1/148000 7-10 روز کاری
پاکت A4 2000 - 1962/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 5000 - 4267/000 7-10 روز کاری

 

 

پاکت کرافت تک رنگ
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
پاکت ملخی 1000 - 225/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی 2000 - 395/000 7-10 روز کاری
پاکت ملخی 5000 - 770/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 1000 - 280/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 2000 - 500/000 7-10 روز کاری
پاکت A5 5000 - 950/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 1000 - 580/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 2000 - 900/000 7-10 روز کاری
پاکت A4 5000 - 1/930/000 7-10 روز کاری
چاپ تراکت فوری