لیست قیمت تراکت کرافت

 

تراکت کرافت      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 362/000 7 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 480/000 7 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 616/000 7 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 754/000 7 روز کاری
A4 یکرو 5000 200×290 1/341/000 7 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 1/509/000 7 روز کاری

 

تراکت کرافت      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 181/000 7 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 240/000 7 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 308/000   7 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 377/000 7 روز کاری
A5 یکرو 5000 200×145 671/000 7 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 755/000 7 روز کاری

 

تراکت کرافت      A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 91/000 7 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 120/000 7 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 154/000 7 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100 189/000 7 روز کاری
A6 یکرو 5000 145×100 335/000 7 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 377/000 7 روز کاری
چاپ تراکت فوری