لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 632/000 5 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 872/000 5 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 652/000 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 892/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 1/046/000 5 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 1/076/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 1/096/000 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 1/326/000 5 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 1/356/000 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 1/376/000 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 2/210/000 5 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 2/245/000 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 2/540/000 5 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 2/575/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 316/000 5 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 436/000 5 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 331/000 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 451/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 523/500 5 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 543/500 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 568/000 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 663/000 5 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 683/000 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 708/000 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 1/105/000 5 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 1/135/000 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 1/270/000 5 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 1/300/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 158/000 5 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 218/000 5 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 168/000 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 228/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 262/000 5 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 277/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100  297/000 6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 332/000 5 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 347/000 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100  367/000 6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 553/000 5 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

578/000

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 635/000 5 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 660/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 941/000 5 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 961/000 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 1/355/000 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 1/375/000 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

1/556/000

5 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

1/586/000

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 2/057/000 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 2/087/000 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 3/251/000 5 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 3/286/000 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 3/866/000 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 3/901/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 471/000 5 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 486/000 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 678/000 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 693/000 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

778/000

5 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

798/000

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 1/029/000 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 1/049/000 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 1/626/000 5 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 1/656/000 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 1/933/000 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 1/963/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری