لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 213/000 7 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 269/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 223/000 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 279/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 433/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 448/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 485/000 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 514/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 529/000 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 564/000 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 1/104/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 1/124/000 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 1/164/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 1/184/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 106/000 7 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 136/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 111/000 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 141/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 216/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 226/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 255/000 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 256/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 266/000 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 295/000 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 551/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 566/000 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 581/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 596/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 52/000 7 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 67/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 56/000 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 72/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 107/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 115/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 137/000 6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 132/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 137/000 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100 162/000 6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 277/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

287/000

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 292/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 297/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 392/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 402/000 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 534/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 544/000 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

667/000

7 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

682/000

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 832/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 850/000 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 1/467/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 1/490/000 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 1/667/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 1/690/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 196/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 210/000 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 267/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 280/000 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

334/000

7 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

350/000

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 416/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 435/000 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 734/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 760/000 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 837/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 860/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری