لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 480/000 5 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 610/000 5 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 495/000 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 625/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 837/000 5 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 857/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 877/000 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 987/000 5 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 1/007/000 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 1/027/000 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 1/873/000 5 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 1/898/000 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 2/053/000 5 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 2/078/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 240/000 5 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 305/000 5 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 250/000 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 315/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 418/500 5 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 433/500 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 453/500 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 494/000 5 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 509/000 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 529/000 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 937/000 5 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 957/000 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 1/027/000 5 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 1/047/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 120/000 5 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 153/000 5 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 125/000 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 158/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 209/000 5 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 219/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100  234/000 6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 247/000 5 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 257/000 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100  272/000 6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 468/000 5 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

483/000

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 513/000 5 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 528/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 723/000 5 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 738/000 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 969/000 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 984/000 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

1/249/000

5 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

1/269/000

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 1/543/000 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 1/563/000 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 2/738/000 5 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 2/763/000 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 3/089/000 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 3/114/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 632/000 5 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 372/000 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 485/000 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 495/000 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

625/000

5 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

640/000

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 772/000 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 787/000 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 1/369/000 5 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 1/389/000 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 1/545/000 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 1/565/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری