لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 335/000 7 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 416/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 350/000 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 431/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 587/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 607/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 622/000 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 677/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 697/000 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 712/000 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 1/338/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 1/363/000 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 1/452/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 1/477/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 168/000 7 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 208/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 178/000 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 218/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 293/500 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 308/500 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 323/500 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 339/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 354/000 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 369/000 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 669/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 689/000 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 726/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 746/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 84/000 7 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 104/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 89/000 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 109/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 147/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 157/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 167/000 6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 169/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 179/000 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100 189/000 6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 335/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

350/000

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 363/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 378/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 547/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 562/000 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 750/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 765/000 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

912/000

7 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

932/000

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 1/135/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 1/155/000 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 2/006/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 2/031/000 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 2/290/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 2/315/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 274/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 284/000 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 375/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 385/000 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

456/000

7 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

471/000

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 568/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 583/000 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 1/003/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 1/023/000 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 1/145/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 1/165/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری