لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 401/000 7 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 5180/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 416/000 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 533/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 691/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 711/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 731/000 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 837/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 847/000 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 867/000 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 1/527/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 1/552/000 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 1/692/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 1/717/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 201/000 7 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 259/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 211/000 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 269/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 346/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 361/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 381/000 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 414/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 429/000 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 449/000 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 764/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 784/000 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 846/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 866/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 100/000 7 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 130/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 105/000 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 135/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 173/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 183/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100  0 6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 207/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 217/000 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100  0 6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 382/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

397/000

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 423/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 438/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 612/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 627/000 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 842/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 857/000 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

1/041/000

7 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

1/061/000

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 1/317/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 1/337/000 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 2/243/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 2/268/000 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 2/573/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 2/598/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 306/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 316/000 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 421/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 431/000 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

521/000

7 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

536/000

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 659/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 674/000 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 1/122/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 1/142/000 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 1/287/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 1/307/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری