لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 - 5 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 - 5 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 - 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 - 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 - 5 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 - 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 - 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 - 5 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 - 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 - 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 - 5 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 - 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 - 5 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 - 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 - 5 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 - 5 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 - 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 - 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 - 5 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 - 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 - 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 - 5 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 - 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 - 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 - 5 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 - 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 - 5 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 - 2 روز کاری
           

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 - 5 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 - 5 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 - 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 - 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 - 5 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 - 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 - 6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 - 5 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 - 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100 - 6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 - 5 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

-

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 - 5 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 - 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 - 5 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 - 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 - 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 - 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

-

5 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

-

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 - 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 - 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 - 5 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 - 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 - 5 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 - 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 - 5 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 - 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 - 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 - 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

-

5 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

-

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 - 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 - 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 - 5 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 - 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 - 5 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 - 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری