لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 296/000 7 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 360/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 310/000 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 375/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 530/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 550/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 565/000 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 600/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 620/000 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 640/000 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 1/230/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 1/255/000 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 1/316/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 1/341/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 148/000 7 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 180/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 158/000 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 190/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 265/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 280/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 295/000 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 300/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 315/000 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 330/000 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 615/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 635/000 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 658/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 678/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 73/000 7 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 90/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 78/000 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 95/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 132/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 142/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 152/000 6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 150/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 160/000 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100 170/000 6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 307/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

322/000

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 329/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 344/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 450/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 465/000 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 588/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 603/000 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

800/000

7 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

820/000

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 960/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 980/000 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 1/804/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 1/829/000 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 1/990/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 2/015/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 225/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 235/000 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 294/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 304/000 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

400/000

7 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

415/000

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 480/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 495/000 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 902/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 922/000 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 995/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 1/015/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری