لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرم

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 1000 200×290 387/000 7 روز کاری
A4 دو رو 1000 200×290 500/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 1000 200×290 402/000 2 روز کاری
A4 دو رو فوری 1000 200×290 515/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 668/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری 2000 200×290 688/000 2 روز کاری
A4 یکرو 2000 200×290 703/000 6 ساعته
A4 دو رو 2000 200×290 800/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 2000 200×290 820/000 2 روز کاری
A4 دو رو 2000 200×290 835/000 6 ساعته
A4 یکرو 5000 200×290 1/476/000 7 روز کاری
A4 یکرو فوری
5000 200×290 1/501/000 2 روز کاری
A4 دو رو
5000 200×290 1/637/000 7 روز کاری
A4 دو رو فوری 5000 200×290 1/662/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم      A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 1000 200×145 194/000 7 روز کاری
A5 دو رو 1000 200×145 250/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 1000 200×145 204/000 2 روز کاری
A5 دورو فوری 1000 200×145 260/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 334/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری 2000 200×145 349/000 2 روز کاری
A5 یکرو 2000 200×145 364/000 6 ساعته
A5 دو رو 2000 200×145 400/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 2000 200×145 415/000 2 روز کاری
A5 دو رو 2000 200×145 430/000 6 ساعته
A5 یکرو 5000 200×145 738/000 7 روز کاری
A5 یکرو فوری
5000 200×145 758/000 2 روز کاری
A5 دو رو
5000 200×145 819/000 7 روز کاری
A5 دو رو فوری 5000 200×145 839/000 2 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A6 یکرو 1000 145×100 97/000 7 روز کاری
A6 دو رو 1000 145×100 125/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 1000 145×100 102/000 2 روز کاری
A6 دو رو فوری 1000 145×100 130/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100 167/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری 2000 145×100 177/000 2 روز کاری
A6 یکرو 2000 145×100   6 ساعته
A6 دو رو 2000 145×100 200/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 2000 145×100 210/000 2 روز کاری
A6 دو رو 2000 145×100   6 ساعته
A6 یکرو 5000 145×100 369/000 7 روز کاری
A6 یکرو فوری
5000 145×100

384/000

2 روز کاری
A6 دو رو
5000 145×100 409/000 7 روز کاری
A6 دو رو فوری 5000 145×100 424/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B4 یکرو 1000 240×340 587/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 1000 240×340 602/000 2 روز کاری
B4 دو رو 1000 240×340 806/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 1000 240×340 821/000 2 روز کاری
B4 یکرو 2000 240×340

1/002/000

7 روز کاری
B4 یکرو فوری 2000 240×340

1/022/000

2 روز کاری
B4 دو رو 2000 240×340 1/266/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 2000 240×340 1/286/000 2 روز کاری
B4 یکرو 5000 240×340 2/163/000 7 روز کاری
B4 یکرو فوری 5000 240×340 2/188/000 2 روز کاری
B4 دو رو 5000 240×340 2/484/000 7 روز کاری
B4 دو رو فوری 5000 240×340 2/507/000 2 روز کاری

 

 

تراکت گلاسه 135 گرم B5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
B5 یکرو 1000 240×170 294/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 1000 240×170 304/000 2 روز کاری
B5 دو رو 1000 240×170 403/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 1000 240×170 413/000 2 روز کاری
B5 یکرو 2000 240×170

501/000

7 روز کاری
B5 یکرو فوری 2000 240×170

516/000

2 روز کاری
B5 دو رو 2000 240×170 633/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 2000 240×170 648/000 2 روز کاری
B5 یکرو 5000 240×170 1/082/000 7 روز کاری
B5 یکرو فوری 5000 240×170 1/102/000 2 روز کاری
B5 دو رو 5000 240×170 1/241/000 7 روز کاری
B5 دو رو فوری 5000 240×170 1/261/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری