لیست قیمت سربرگ تحریر استاندارد

 

سربرگ تحریر استاندارد      A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A4 یکرو 80 گرم 1000 297×210 397/000 7 روز کاری
A4 یکرو 80 گرم فوری 1000 297×210 412/000 2 روز کاری
A4 دو رو 80 گرم 1000 297×210 567/000 7 روز کاری
A4 دو رو 80 گرم فوری 1000 297×210 582/000 2 روز کاری
A4 یکرو 100 گرم 1000 297×210 495/000 7 روز کاری
A4 دورو 100 گرم 1000 297×210 765/000 7 روز کاری
A4 یکرو 80 گرم 2000 297×210 638/000 7 روز کاری
A4 یکرو 80 گرم فوری 2000 297×210 658/000 2 روز کاری
A4 دورو 80 گرم 2000 297×210 837/000 7 روز کاری
A4 دورو 80 گرم فوری 2000 297×210 857/000 2 روز کاری
A4 یکرو 80 گرم 5000 297×210 1/309/000 7 روز کاری
A4 یکرو 80 گرم فوری 5000 297×210 1/334/000 2 روز کاری
A4 دورو 80 گرم
5000 297×210 1/551/000 7 روز کاری
A4 دورو 80 گرم فوری
5000 297×210 1/576/000 2 روز کاری

 

سربرگ تحریر استاندارد     A5
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
A5 یکرو 80 گرم 1000 210×148 199/000 7 روز کاری
A5 یکرو 80 گرم فوری 1000 210×148 209/000 2 روز کاری
A5 دو رو 80 گرم 1000 210×148 284/000 7 روز کاری
A5 دو رو 80 گرم فوری 1000 210×148 294/000 2 روز کاری
A5 یکرو 100 گرم 1000 210×148 248/000 7 روز کاری
A5 دورو 100 گرم 1000 210×148 383/000 7 روز کاری
A5 یکرو 80 گرم 2000 210×148 319/000 7 روز کاری
A5 یکرو 80 گرم فوری 2000 210×148 334/000 2 روز کاری
A5 دورو 80 گرم 2000 210×148 419/000 7 روز کاری
A5 دورو 80 گرم فوری 2000 210×148 434/000 2 روز کاری
A5 یکرو 80 گرم 5000 210×148 655/000 7 روز کاری
A5 یکرو 80 گرم فوری 5000 210×148 675/000 2 روز کاری
A5 دورو 80 گرم
5000 210×148 776/000 7 روز کاری
A5 دورو 80 گرم فوری
5000 210×148 796/000 2 روز کاری

 

چاپ تراکت فوری