لیست قیمت مینی تراکت

 

تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
یک رو 1000 200×100 110/000 7 روز کاری
یک رو فوری 1000 200×100 117/000 2 روز کاری
دو رو 1000 200×100 152/000 7 روز کاری
دو رو فوری 1000 200×100 159/000 2 روز کاری
یک رو 2000 200×100 179/000 7 روز کاری
یکرو فوری 2000 200×100 191/000 2 روز کاری
دو رو 2000 200×100 228/000 7 روز کاری
دو رو فوری 2000 200×100 241/000 2 روز کاری
یک رو 5000 200×100 373/000 7 روز کاری
یک رو فوری
5000 200×100 391/000 2 روز کاری
دو رو
5000 200×100 434/000 7 روز کاری
دو رو فوری 5000 200×100 451/000 2 روز کاری

 

 

گلاسه 135 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
یک رو 1000 200×100 146/000 7 روز کاری
یک رو فوری 1000 200×100 153/000 2 روز کاری
دو رو 1000 200×100 188/000 7 روز کاری
دو رو فوری 1000 200×100 195/000 2 روز کاری
یک رو 2000 200×100 251/000 7 روز کاری
یکرو فوری 2000 200×100 263/000 2 روز کاری
دو رو 2000 200×100 300/000 7 روز کاری
دو رو فوری 2000 200×100 313/000 2 روز کاری
یک رو 5000 200×100 554/000 7 روز کاری
یک رو فوری
5000 200×100 571/000 2 روز کاری
دو رو
5000 200×100 614/000 7 روز کاری
دو رو فوری 5000 200×100 632/000 2 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری