لیست قیمت مینی تراکت کرافت

 

کرافت 4 رنگ
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
یک رو 1000 200×100 136/000 7 روز کاری
دو رو 1000 200×100 180/000 7 روز کاری
یک رو 2000 200×100 231/000 7 روز کاری
دو رو 2000 200×100 283/000 7 روز کاری
یک رو 5000 200×100 503/000 7 روز کاری
دو رو
5000 200×100 566/000 7 روز کاری

 

 

کرافت تک رنگ
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
یک رو 1000 200×100 55/000 7 روز کاری
دو رو 1000 200×100 85/000 7 روز کاری
یک رو 2000 200×100 85/000 7 روز کاری
دو رو 2000 200×100 110/000 7 روز کاری
یک رو 5000 200×100 180/000 7 روز کاری
دو رو
5000 200×100 210/000 7 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری