لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی

 

کارت ویزیت فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
لمینت براق دو رو 1000 58×90 206/000 7 روز کاری
لمینت براق دو رو 1000 58×90 214/000 2روز کاری
لمینت براق طرح موج 1000 58×90 206/000 7 روز کاری
لمینیت مات دو رو 1000 58×90 305/000 7 روز کاری
لمینیت مات دو رو 1000 58×90 313/000 2 روز کاری
لمینیت مات طرح موج 1000 58×90 305/000 7 روز کاری
لمینت براق دو رو 500 58×90   7 روز کاری
لمینت براق دو رو 500 58×90   2 روز کاری
لمینیت مات دو رو 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت مات دو رو 500 58×90   2 روز کاری
لمینیت برجسته 1000 58×90 213/000 7 روز کاری
لمینیت برجسته 1000 58×90 221/000 1 روز کاری
سلفون براق دور گرد 1000 58×90 105/000 7 روز کاری
سلفون براق دور گرد 1000 58×90 113/000 2 روز کاری
سلفون مات دور گرد 1000 58×90 105/000 7 روز کاری
سلفون مات دور گرد 1000 58×90 113/000 1 روز کاری
سلفون مخملی دورگرد 1000 58×90 250/000 15 روز کاری
سلفون مات دورگرد موضعی 1000 58×90 140/000 12 روز کاری
کتان دورگرد 1000 58×90 142/000 7 روز کاری
لمینیت برجسته طلاکوب 1000 60×90 357/000 12 روز کاری
لمینت براق طرح موج 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت مات طرح موج 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت برجسته 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت برجسته 500 58×90   2 روز کاری
چاپ تراکت فوری