لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی

 

کارت ویزیت فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
لمینت براق دو رو 1000 58×90 241/000 7 روز کاری
لمینت براق دو رو 1000 58×90 249/000 2روز کاری
لمینت براق طرح موج 1000 58×90 241/000 7 روز کاری
لمینیت مات دو رو 1000 58×90 349/000 7 روز کاری
لمینیت مات دو رو 1000 58×90 357/000 2 روز کاری
لمینیت مات طرح موج 1000 58×90 349/000 7 روز کاری
لمینت براق دو رو 500 58×90   7 روز کاری
لمینت براق دو رو 500 58×90   2 روز کاری
لمینیت مات دو رو 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت مات دو رو 500 58×90   2 روز کاری
لمینیت برجسته 1000 58×90 254/000 7 روز کاری
لمینیت برجسته 1000 58×90 262/000 1 روز کاری
سلفون براق دور گرد 1000 58×90 120/000 7 روز کاری
سلفون براق دور گرد 1000 58×90 128/000 2 روز کاری
سلفون مات دور گرد 1000 58×90 120/000 7 روز کاری
سلفون مات دور گرد 1000 58×90 128/000 1 روز کاری
سلفون مخملی دورگرد 1000 58×90 277/000 15 روز کاری
سلفون مات دورگرد موضعی 1000 58×90 170/000 12 روز کاری
کتان دورگرد 1000 58×90 150/000 7 روز کاری
لمینیت برجسته طلاکوب 1000 60×90 422/000 12 روز کاری
لمینت براق طرح موج 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت مات طرح موج 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت برجسته 500 58×90   7 روز کاری
لمینیت برجسته 500 58×90   2 روز کاری
چاپ تراکت فوری