لیست قیمت کارت ویزیت معمولی

کارت ویزیت معمولی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
گلاسه یکرو بدون روکش 1000 48×85 56/000 7 روز کاری
گلاسه دو رو بدون روکش 1000 48×85 66/000 7 روز کاری
سلفون براق یکرو حرارتی 1000 48×85 70/000 2 روز کاری
سلفون براق دو رو حرارتی 1000 48×85 92/000 2 روز کاری
سلفون مات یکرو حرارت 1000 48×85 70/000 2 روز کاری
سلفون مات دو رو حرارتی 1000 48×85 90/000 2 روز کاری
کتان یکرو 1000 48×85 103/000 7 روز کاری
کتان دو رو 1000 48×85 107/000 7 روز کاری

 

 

چاپ تراکت فوری