لیست قیمت کارت ویزیت کتان لمینت

 

کارت ویزیت کتان لمینیت
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
کتان لمینیت دورگرد 1000 60×90 277/000 10 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز 1000 60×90   10 روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد 1000 60×90  331/000 14 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلا کوب 1000 60×90   14 روز کاری
کتان لمینیت دورگرد 500 60×90   10 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز 500 60×90   10 روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد 500 60×90   14 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلا کوب 500 60×90   14 روز کاری
چاپ تراکت فوری