لیست قیمت ست اداری

 

ست اداری
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه

تحریر 80 گرم-ست 1

پاکت نامه

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000 عدد

2000 عدد

2000 عدد

-  1/402/000 7 روز کاری

تحریر 80 گرم-ست 2

پاکت A4

پاکت ملخی

سربرگ A4

-

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

-  1/549/000 7 روز کاری

تحریر 100 گرم-ست 1

پاکت نامه

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000 عدد

2000 عدد

2000 عدد

-  1/868/000 7 روز کاری

تحریر 100 گرم-ست 2

پاکت A4

پاکت ملخی

سربرگ A4

-

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

-  2/306/000 7 روز کاری

کتان 120 گرم-ست 1

پاکت نامه

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000 عدد

2000 عدد

2000 عدد

-  2/436/000 7 روز کاری

کتان 120 گرم-ست 2

پاکت A4

پاکت ملخی

سربرگ A4

-

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

-  2/604/000 7 روز کاری
فولدر A4 سلفون مات / براق یکرو 1000 A4  2/900/000 10 روز کاری
فولدر A4 سلفون مات / براق دو رو 1000 A4  3/700/000 10 روز کاری
پاکت CD یکرو
1000 161×340 910/000 10 روز کاری
چاپ تراکت فوری