لیست قیمت ست اداری

 

ست اداری
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه

تحریر 80 گرم-ست 1

پاکت نامه

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000 عدد

2000 عدد

2000 عدد

- - 7 روز کاری

تحریر 80 گرم-ست 2

پاکت A4

پاکت ملخی

سربرگ A4

-

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

- - 7 روز کاری

تحریر 100 گرم-ست 1

پاکت نامه

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000 عدد

2000 عدد

2000 عدد

- - 7 روز کاری

تحریر 100 گرم-ست 2

پاکت A4

پاکت ملخی

سربرگ A4

-

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

- - 7 روز کاری

کتان 120 گرم-ست 1

پاکت نامه

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000 عدد

2000 عدد

2000 عدد

- - 7 روز کاری

کتان 120 گرم-ست 2

پاکت A4

پاکت ملخی

سربرگ A4

-

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

- - 7 روز کاری
فولدر A4 سلفون مات / براق یکرو 1000 A4 - 10 روز کاری
فولدر A4 سلفون مات / براق دو رو 1000 A4 - 7 روز کاری
پاکت CD یکرو
1000 161×340 - 10 روز کاری
چاپ تراکت فوری